Przejdź do treści

Regulamin „Wielkiej Zbiórki Elektroodpadów 2022”

Częstochowa, dnia 30.03.2022 roku

REGULAMIN KONKURSU „WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW”

 

I. Postanowienia ogólne

1. Słownik:
a) konkurs – konkurs „WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW”, którego zasady zostały opisane w niniejszym regulaminie;
b) Organizator konkursu: STALA GROUP sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie /42-202/, przy ul. Dolnej nr 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624572, posługującą się numerem NIP 5732865972 i BDO: 000004957, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN, w całości wpłaconym
c) Uczestnik – Szkoły podstawowe z powiatu Częstochowskiego i Myszkowskiego;

2. Regulamin dostępny jest u Organizatora.
3. Konkurs prowadzony jest od 01.02.2022 r. do 03.06.2022 r. do godz. 23:59.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Konkurs nie jest loterią – w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
7. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami.

II. Mechanizm konkursu

8. Celem konkursu jest proekologiczna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Szkoły podstawowe z powiatu Częstochowskiego i Myszkowskiego oraz wyłonienie 3 Uczestników, którym uda się zebrać najwięcej takich urządzeń.
9. Przedmiotem konkursu jest zebranie przez Uczestnika i przekazanie Organizatorowi jak największej ilości kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie trwania konkursu (w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) m.in.: monitory, telewizory, komputery, drukarki, telefony, aparaty fotograficzne, małe i duże AGD, etc.

1

10. Warunki uczestnictwa w konkursie – muszą zostać spełnione łącznie:
a) wypełnienie i przesłanie przez Uczestnika na adres Organizatora: konkurs@stalagroup.pl zgłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
b) wyłonienie i wskazanie osoby koordynującej zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wraz z danymi kontaktowymi do tej osoby: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
c) wyznaczenie specjalnych i odpowiednio zabezpieczonych (w myśl ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) miejsc do składowania elektroodpadów na terenie Szkoły.
d) przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie trwania konkursu, Organizatorowi (który na własny koszt go odbierze). Zgłoszeń gotowości odbioru zużytego sprzętu dokonują osoby wyznaczone przez Uczestnika i Organizatora.
11. Zwycięzca, przystępując do konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy szkoły dla celów związanych z konkursem i jego promocją.

III. Nagrody w konkursie

12. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, która dokonuje wyboru uczestników, którym udało się zebrać i przekazać Organizatorowi najwięcej (wagowo) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w czasie trwania konkursu.
13. Kryterium oceny zwycięzców: końcowa waga zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebrana przez uczestnika w czasie trwania konkursu. Rozstrzygnięcie zostanie dokonane po analizie raportów wagowych oraz raportów z utylizacji, nie później niż do 09.06.2022 r.
14. Nagrodzonych zostanie trzech Uczestników, którym zostaną przydzielone nagrody odpowiednio za 1, 2 i 3 miejsce.

15. Nagrodami w konkursie są kwoty pieniężne do wykorzystania:
a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych);
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);
c) za zajęcie trzeciego miejsca – nagroda pieniężna 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
16. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 09.06.2022 r.
17. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 09.06.2022 r., na profilu Organizatora w serwisie Facebook: Stala Group.

2

18. Przekazanie nagród odbędzie się nie później niż do 20.06.2022 r.
19. W przypadku braku przyjęcia nagrody, Uczestnik nie otrzyma jej równowartości, ani innej nagrody.
IV. Wykluczenie Uczestnika z konkursu
21. Organizator może wykluczyć Uczestnika z konkursu, jeśli:
a) nie będzie przestrzegać niniejszego regulaminu;
b) nie spełni wszystkich warunków określonych w regulaminie;
c) nie wyrazi niezbędnych zgód.

V. Dane osobowe

22. Dane osobowe osób wyznaczonych przez Uczestnika niezbędne są, żeby przeprowadzić konkurs. Są one też potrzebne do sprawozdań podatkowych i księgowych.
23. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
24. Dane osobowe przetwarzać będą przez Organizatora.
25. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: biuro@stalagroup.pl.
26. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
27. Organizator przetwarza dane osobowe i kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osób wskazanych przez Uczestnika do kontaktu w przedmiocie realizacji konkursu.

28. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a, z uwzględnieniem przepisów prawa, osoba taka ma też prawo do:
a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) wniesienia sprzeciwu;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3 f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie – nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed cofnięciem zgody.

29. Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będziemy ich profilować.
30. Organizator nie udostępnia danych podmiotom zewnętrznym – z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
31. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, ale jeśli nie zostaną podane – nie będzie można uczestniczyć w konkursie ani otrzymać nagrody.
32. Dane przechowywane będą w trakcie trwania konkursu do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu, kiedy – zgodnie z prawem – wygaśnie obowiązek przechowywania danych osobowych. Dotyczy to w szczególności dokumentów, które dotyczą rozliczeń.

33. Dane zostaną zabezpieczone za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do możliwych zagrożeń oraz kategorii. W szczególności uwzględnione zostanie ryzyko, które wynika z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
b) utraty, modyfikacji lub nieuprawnionego ujawnienia danych;
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

VI. Postanowienia końcowe

34. Konkurs nie jest loterią – wyboru nagrodzonych uczestników Organizator dokona w oparciu o kryteria wskazane w pkt III ust. 13 Regulaminu.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
36. W sprawach, których nie określa regulamin, obowiązują przepisy prawa polskiego.
37. Osoby udzielające informacji związanych z konkursem z ramienia Organizatora:
a) Norbert Jęczalik, adres e-mail: norbert.jeczalik@stalagroup.pl, nr tel.: +48 884 810 713;
b) Milena Kwiatkowska, adres e-mail: milena.kwiatkowska@stalagroup.pl, nr tel.: +48 530 684 671